Profil       Produkter       Tilbud      Partner      Vilkår      Tools      Indeks      
  Nyhedsbrev
Få gode ideer og tips
 

 

 

 

 


Cicoor Host & Saas ApS
Dybendal Allé 12, 1. sal
2630 Taastrup

Tlf: 88 27 60 80
post@hosting.cicoor.dk

CVR: 32472915

Forretningsbetingelser - Fjernbackup


Enhver aftale om fjernbackup som indgåes med Cicoor Host & Saas ApS er omfattet af nedenfor anførte forretningsbetingelser. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse at samtlige forretningsbetingelser overholdes samt at aftalen er læst og forstået.Priser

Alle priser er angivet som abonnementspris pr. måned ekskl. moms i danske kroner, hvis intet andet er angivet.


Varighed og opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet med en måneds varsel til udløbet af den igangværende betalingsperiode. Cicoor Host & Saas ApS kan opsige aftalen med 3 måneders varsel.


Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fuld fortrydelsesret på abonnementer.


Licensbetingelser for Online Backup

Denne aftale tillader dig at installere og bruge programmet på alle computere hvorfra der foretages backup.


Kunden må ikke ændre, de-kompilere, gennemføre reverse engineering, disassemble, eller på anden måde reducere programmet til et menneskelig forståeligt format. Kunden må ikke udleje, lease eller underlicensere programmet.


Kunden har som en del af serviceydelsen opnået brugsret til det leverede i overensstemmelse med disse betingelser, herunder til overgivne online backup softwareprogrammer.


Kunden er ikke berettiget til at overgive, kopiere eller på anden vis overlade de overgivne programmer eller udstyr til trediepart.


Data overført fra kunden til Cicoor Host & Saas ApS's datacenter tilhører alene kunden. Pålægges Cicoor Host & Saas ApS af kompetente danske myndigheder at udlevere data tilhørende kunden, kan dette imidlertid ske uden ansvar for Cicoor Host & Saas ApS.


Datatrafik ifm. Online Backup

Inkluderet i prisen har kunden har fri trafik svarende til normalt forbrug af ydelsen. Ved uforholdsmæssig stor datatrafik forbeholder Cicoor Host & Saas ApS sig ret til at opkræve ekstra betaling for datatrafik eller straks at opsige abonnementet.


Ansvarsbegrænsning

Cicoor Host & Saas ApS’s erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningskrav fra tredjemand.


Cicoor Host & Saas ApS er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af manglende tilgængelighed, afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af Cicoor Host & Saas ApS eller af trediepart leverede ydelser og services, eller uvedkommendes adgang til kundens data.


Cicoor Host & Saas ApS's samlede erstatningsansvar er begrænset til DKK. 5.000,00 pr. år. dog vil kunden ikke kunne kræve erstatning udover et beløb svarende til de sidste 12 måneders indbetalte abonnement.


Trediemands software og ydelser, der leveres af Cicoor Host & Saas ApS ifm. levering af en ydelse til kunden, leveres som ’de nu er og forefindes’ uden nogen form for udtrykkelig eller stiltiende garanti, herunder f.eks. garanti for funktionalitet, egnethed til til et bestemt formål, ejendomsret, og ikke-krænkelse af trediemands rettigheder. Cicoor Host & Saas ApS garanterer ikke, at trediemands software eller ydelser vil være fejlfri, eller at sådanne fejl vil blive udbedret. Kunden er ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med udbedring, reparation eller skader forårsaget af disse fejl.


Opbevaring af personoplysninger

Cicoor Host & Saas ApS vil opfylde den til enhver gældende lov om opbevaring af persondata.


Lovgivning

Aftalen reguleres af og skal fortolkes af dansk ret.


    » Tips
    » Domænetester
    » Konkurrencer