Profil       Produkter       Tilbud      Partner      Vilkår      Tools      Indeks      
  Nyhedsbrev
Få gode ideer og tips
 

 

 

 

 


Cicoor Host & Saas ApS
Dybendal Allé 12, 1. sal
2630 Taastrup

Tlf: 88 27 60 80
post@hosting.cicoor.dk

CVR: 32472915

Salgs- & leverings betingelser.


Levering af hardware og standard software

Cicoor Host & Saas ApS yder garanti på nyt hardware i henhold til producenternes garantibestemmelser, dog minimum 1 år. Garantien er under alle omstændigheder begrænset til de af Cicoor Host & Saas ApS leverede og af kunden købte produkter. Kørsel og tidsforbrug er således ikke omfattet af garantien, medmindre dette dækkes af producenternes garanti eller der er truffet særskilt aftale herom. Såfremt en levering af hardware og standard software omfatter installation og implementering m.v. betragtes leveringen af hardware og standard software som en leverance og installation og implementering som en anden levering. Levering af hardware og standard software anses således for udført når varen er leveret af Cicoor Host & Saas ApS. Fra det tidspunkt er risikoen for hændelig skade overgået til køber. Bestilingsvarer tages ikke retur.


Ansvarsfraskrivelse

Cicoor Host & Saas ApS ansvar i forbindelse med leverancer og arbejder følger dansk rets almindelige bestemmelser herom. Cicoor Host & Saas ApS fraskriver sig dog ethvert ansvar for følgeskader, herunder driftstab, krav fra tredjemand, tabt arbejdsfortjeneste og lignende. Cicoor Host & Saas ApS kan på ingen måde gøres ansvarlig for skader og fejl, der kan henføres til købers system, købers fejlagtige brug af det leverede, de fysiske rammer hos køber eller lignende.


Priser

Alle priser er eksklusive moms og levering.


Betaling

Netto kontant 8 dage.


Såfremt køber ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 8 dage efter fakturadato.


Ejendomsret

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Cicoor Host & Saas ApS, indtil hele købesummen er betalt.


Garanti

Kunden har til enhver tid selv ansvaret for installeret software i form af programmer og data. Cicoor Host & Saas ApS eller producenterne af de af Cicoor Host & Saas ApS leverede produkter skal på ingen anden måde, end den af producenterne stillede garanti, være pligtig til at betale nogen som helst form for erstatning (inkl. uden begrænsninger, erstatning for driftstab, forstyrrelse af virksomheden, tab af oplysning for virksomheden, eller andet tab), som opstår på baggrund af brugen eller den manglende brugbarhed af de leverede produkter selv om Cicoor Host & Saas ApS eller producenterne af de af Cicoor Host & Saas ApS leverede produkter måtte være blevet notificeret om risikoen for sådan erstatning. Under alle omstændigheder skal producenterne af de af Cicoor Host & Saas ApS leverede produkters fulde ansvar under enhver bestemmelse i deres respektive licensaftaler være begrænset til det beløb, som virksomheden faktisk har betalt for produktet. Cicoor Host & Saas ApS fraskriver sig således et hvert ansvar for direkte eller indirekte tab, som følge af fejl i de leverede produkter.


Software

Det er købers beslutning at anvende det af aftalen omfattede software. Cicoor Host & Saas ApS kan ikke i noget tilfælde indestå for, at softwaren har en kvalitet, ydeevne eller anvendelighed, der konkret kan opfylde købers behov. Software leveret af Cicoor Host & Saas ApS overdrages således, som det er og forefindes. I intet tilfælde er Cicoor Host & Saas ApS derfor erstatningspligtig i forbindelse med direkte eller indirekte skader og økonomisk tab, der måtte være en følge af manglende kvalitet, ydeevne eller anvendelighed af det leverede software.


Lovgivning

Aftalen reguleres af og skal fortolkes af dansk ret.


    » Tips
    » Domænetester
    » Konkurrencer