Profil       Produkter       Tilbud      Partner      Vilkår      Tools      Indeks      
  Nyhedsbrev
Få gode ideer og tips
 

 

 

 

 


Cicoor Host & Saas ApS
Dybendal Allé 12, 1. sal
2630 Taastrup

Tlf: 88 27 60 80
post@hosting.cicoor.dk

CVR: 32472915

Forretningsbetingelser - webhosting


Enhver aftale som indgåes med Cicoor Host & Saas ApS er omfattet af nedenfor anførte forretningsbetingelser. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse at samtlige forretningsbetingelser overholdes samt at aftalen er læst og forstået.


Aftalens omfang Aftalen gælder det eller de af kunden bestilte produkter/services som e-mail hotel, web-hosting, elektronisk butik, Exchange hosting, Pacs on Demand og andre hosting produkter.


Anvendelse

Hensigten med webhotel hos Cicoor Host & Saas ApS må ikke være at fungere som ekstern harddisk for lagring af filer der ikke har tilknytning til hjemmesiden, eller opbygning af hjemmesiden. Kontakt salg@cicoor.dk hvis den type service ønskes.


Det påligger kunden selv at tilse, at materiale som ligger på Cicoor Host & Saas ApS 's servere overholder gældende dansk lov og ikke krænker tredjemands rettigheder. Det er ikke tilladt at uploade racistisk, pædofilt eller andet ulovligt materiale på vore servere.


Det er ligeledes ikke tilladt at have erotisk, pornografisk eller andet stødende materiale. Kontakt salg@cicoor.dk hvis I ønsker den type materiale hostet.


Ansvar

Cicoor Host & Saas ApS har ansvar for at bestillinger som modtages korrekt, forsøges gennemført hurtigst muligt. Normalt vil domæneregistreringer og webhoteloprettelser blive gennemført dagligt.


Cicoor Host & Saas ApS har ansvar for at den bestilte service er tilgængelig i hele aftaleperioden. Såfremt der er problemer eller afbrydelser i tilgængeligheden, har Cicoor Host & Saas ApS ansvar for hurtigst muligt at få servicen til at fungere tilfredsstillende igen.


Cicoor Host & Saas ApS har ansvar for at supportere kunder med alle spørgsmål vedrørende servicen inden for rimelig tid. Normalt vil alle spørgsmål af normal karakter blive besvaret i dagstimerne på hverdage inden for 24 timer.


Cicoor Host & Saas ApS har ansvar for at indbetalte opretholdelsesgebyrer bliver betalt til databasevedligeholder for domæner hvor Cicoor Host & Saas ApS er hostmaster, inden for rimelig tid efter modtagelse fra kunden. Normalt vil dette ske ved registrering af kundens indbetaling, men der kan i enkelte tilfælde gå op til 30 dage, hvilket stadig vil være indenfor rimelig tid. Se i øvrigt vores betingelser vedr. domæneregistrering.


Cicoor Host & Saas ApS bærer ikke erstatningsansvar for tab af data på servere. Dette gælder i alle henseender hvor kunden kan tænkes at kunne sikre sine egne data via backup. Den enkelte kunde bærer selv ansvar for at have sikkerhedskopi af materialet uploadet.


Cicoor Host & Saas ApS kan ikke gøres ansvarlig for systemfejl, strømsvigt, force majeure, strejke, lockout, udefra kommende problemer eller lign, som måtte gøre tilgængeligheden til servicen eller supporten utilgængelig.


Kunden påtager sig selv ansvar for brud på dansk lov i forbindelse med uploadet materiale, og skal holde Cicoor Host & Saas ApS ansvarsfri i enhver henseende for uploadet materiale.


Kunden er selv ansvarlig for at have nødvendige programmer og hardware til brug af servicen, som f.eks. computer med internetforbindelse, styresystem, email-klient samt FTP-program.


Kunden er selv ansvarlig for afhentning af indkommende post, og for at imødegå foranstaltninger som via modtaget post kan forhindre skade på interne systemer, herunder forskellige modtagne vira.


Cicoor Host & Saas ApS er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Cicoor Host & Saas ApS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Cicoor Host & Saas ApS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.


Kunden er forpligtet til skriftligt at informere Cicoor Host & Saas ApS udførligt om et eventuelt erstatningsansvar de mener Cicoor Host & Saas ApS ved gennemførelse af en bestilling vil kunne påregne, såfremt erstatningsbeløbet kan skønnes at være over kundens indbetalte beløb ved bestillingen. Dette skal ske senest 3 hverdage før bestilling. Kunden kan dog aldrig kræve erstatning udover et beløb svarende til de sidste 12 måneders indbetalte abonnement.


Ændring af aftale

Kunder kan til enhver tid ændre en aftale til en anden type. Ændres aftalen til en dyrere løsning, vil en ekstraopkrævning blive tilsendt på prisforskellen mellem den allerede forudbetalte aftale og den nye. Ønskes en billigere løsning, vil pengene for en allerede forudbetalt aftale ikke blive refunderet. Ændringer af aftaler koster ikke gebyr.


Cicoor Host & Saas ApS forbeholder sig ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser uden forvarsel. En eventuel prisændring vil i så fald træde i kraft fra næstkommende aftaleperiode.


Trafik

Der er normalt fri trafik på alle webhoteller hos Cicoor Host & Saas ApS. Hvis det bedømmes der er tale om trafikmisbrug forbeholder Cicoor Host & Saas ApS sig ret til at lukke en side, og derefter gennemgå den for misbrugets art. I så fald vil kunden blive informeret inden lukning. Misbrug kan være, men er ikke begrænset til: hosting af 3. parts fremvisningsfiler, hosting af 3. parts softwaresystemer, urimelig meget trafik (væsentligt højere end gennemsnittet), sider som burde ligge på egen server af ressourcehensyn samt filer som ikke er linket fra hjemmesiden.


På webhoteller hos Cicoor Host & Saas ApS er det ikke tilladt at have store filarkiver eller større filer liggende til fri download. Det er dog tilladt at have hjemmelavede filer liggende, som ikke downloades i større omfang. Grov udnyttelse af Cicoor Host & Saas ApS 's frie trafik kan medføre opsigelse og nedlukning af servicen på Cicoor Host & Saas ApS 's servere. Hjemmesider som flyttes til Cicoor Host & Saas ApS, hvor ejeren på forhånd er vidende om, at der er tale om en meget besøgt hjemmeside, bedes konferere med vores supportmedarbejdere og informere omkring hjemmesidens opbygning, herunder databaseopslag, således at hjemmesiden ikke tager unødigt mange ressourcer fra en server, som ikke er skaleret til dette.


Mail & Exchange

Mail-/Exchange abonnementer er underlagt de normale forretningsregler mht. abonnemenet. Dvs. lagring af data, abonnementets løbetid/opsigelse, samt ansvar m.m.


Det er ikke tilladt at benytte mail-/Exchange abonnementer til udsendelse af SPAM. Ethvert brud på denne regel, vil medføre øjeblikkelig lukning af abonnement, samt tilhørende services. Cicoor Host & Saas ApS kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter Cicoor Host & Saas ApS måtte pådrage sig, af evt. følgeskade eller sagsanlæg.


Ethvert abonnement med adgang til Cicoor Host & Saas ApS mailservice, er underlagt regel ang. SPAM.


Betaling

Kunden vil efter bestilling få tilsendt via email opgørelse af bestillingens ordrebeløb, og er forpligtet til at foretage betaling jævnfør vore betalingsbetingelser.


Betalingsbetingelser

Alle angivne priser på prislisten er eksklusive moms. Før afgivelse af bestilling samt efterfølgende via email vil pris inkl. moms blive angivet. Webhotelaftaler faktureres helårligt forud. Faktura forfalder tilbetaling netto kontant. Cicoor Host & Saas ApS sender derfor ordrebekræftelse ud på alle bestillinger, som skal betales, hvorefter en fakturaoplysninger sendes pr. email til kunde efter indbetaling er konstateret. Først når betaling er modtaget, vil den afgivne ordre forsøges gennemført, og den indgåede aftale kan derefter tages i brug.


Genfaktureringsprocedure / rykkerprocedure for webhoteller

Når det er tid til at betale for en aftale for næste periode, fremsender Cicoor Host & Saas ApS en ordrebekræftelse pr. email, som skal betales. Denne sendes 30 dage før. Der sendes 2 påmindelser på email, hvorefter serviceydelsen vil blive midlertidigt nedlukket i tilfælde af manglende betaling.


Ved abonnementsbetalinger via kreditkort, vil abonnementet automatisk blive fornyet og beløbet trukket fra kundens kort. Det er kunden ansvar at vi altid har de korrekte kreditkort oplysninger og at kortet ikke er spærret. Mislykkes fornyelsen vil kunden blive rykket pr. email. Det skal understreges at en mislykket transaktion IKKE betragtes som en opsigelse af abonnementet. Den nedenfor beskrevne opsigelsesprocedure skal altid følges for at undgå misforståelser eller misbrug.


Skift af kreditkort

Har du fået nyt kreditkort eller ønsker du at abonnementet trækkes på et andet kreditkort, så gå ind på bestillingssiden for den service du ønsker at ændre kreditkortbetalingen for. Vælge det abonnement du har pt. eller vælg et andet abonnement, hvis du ønsker at ændre det. Husk at opsigelsesfristerne er gældende hvis du ønsker at nedgradere.


Husk at angive kundenummeret og hvis du ønsker andre oplysninger ændret, kan du også gøre det her. Kundenummeret står øverst til højre på den faktura du modtager fra os. Derefter vil du komme til den sædvandlige kreditkortformular som du udfylder med oplysningerne om det nye kort. Hvis alt går vel kommer du til kvitteringsvinduet. Alle fremtidige betalinger vil nu blive trukker på det nye kort.


Genfaktureringsprocedure / rykkerprocedure for domæneopretholdelser

Når det er tid til at betale opretholdelsesafgift til hostmaster for et domæne hvor Cicoor Host & Saas ApS er hostmaster, fremsender Cicoor Host & Saas ApS en ordrebekræftelse pr. email, som skal betales. Denne sendes 50 dage før. Fornyelse af domæneopretholdelser vil ikke blive foretaget før betaling er konstateret.


Bemærk at der er forskellige forudbetalingsintervaller og opsigelsesfrister, jævnfør de regler der er for domænet. Disse regler er Cicoor Host & Saas ApS ikke ansvarlige for, da de styres af ICANN eller landet som styrer domænet.


Som hovedregel vil Cicoor Host & Saas ApS forsøge at gøre kunder opmærksom på manglende betalinger, i det omfang vi kan. Dog kan Cicoor Host & Saas ApS ikke gøres ansvarlig for dette.


Brug af kundeoplysninger

Cicoor Host & Saas ApS forbeholder sig ret til via email at kontakte kunder med henblik på mersalg, oplysning om ændringer og relevante ting i forhold til kunden. Dette kan kunden ikke frabede sig såfremt kunden er i et aftaleforhold, da der vil være vigtige informationer omkring kundeforholdet blandt vore emails.


Fortrolighed

Cicoor Host & Saas ApS har ingen ret til at udlevere oplysninger til udeforstående omkring kundens uploadede filer eller modtagne post, undtagen såfremt det sker i henhold til retskendelse modtaget af offentlig myndighed, ifølge den danske lovgivning eller såfremt det med stor sandsynlighed kan antages at være brud på vores forretningsbetingelser, og som led i en opklaring omkring en lovovertrædelse.


Opsigelse

Abonnementer på webservice er forudbetalt. Kunder som ikke ønsker at forlænge en abonnementsperiode skal skriftligt rette henvendelse til os med angivelse af domæne og password dog med maksimalt 30 dages varsel forud.


Fejlbestillinger som ikke er betalt, kan annulleres inden 14 dage efter aftalens indgåelse, ved skriftlig henvendelse til Cicoor Host & Saas ApS eller ved afbestilling via link på udsendt email.


Fejlbestillinger eller fortrydelse af en bestilling som er betalt, kan annulleres inden 14 dage efter aftalens indgåelse, ved skriftlig henvendelse til Cicoor Host & Saas ApS, med angivelse af domæne og password. Såfremt en privat kunde fortryder eller har fejlbestilt en service der er betalt, kan der ikke forventes tilbagebetaling af den del, som udgør allerede foretaget arbejde med oprettelse, eller specielt tilpassede produkter som domænenavnsregistreringer, jvf. forbrugeraftalelovens kapitel 4, paragraf 12 omkring fortrydelsesret ved fjernsalg.


Cicoor Host & Saas ApS kan med 1 måneds skriftlig varsel opsige en aftale. Et eventuelt resterende beløb af en forudbetalt abonnementsperiode, vil herved blive refunderet. Dog kan Cicoor Host & Saas ApS ved brud på forretningsbetingelserne ophæve den indgåede aftale uden varsel. I sådanne tilfælde er Cicoor Host & Saas ApS ikke berettiget til at tilbagebetale en eventuelt forudbetalt abonnementsperiode.


Værneting

Enhver tvist eller uoverensstemmelse der måtte forekomme som ikke kan løses i mindelighed mellem kunden og Cicoor Host & Saas ApS, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Glotrup.


    » Tips
    » Domænetester
    » Konkurrencer